فرم پشتیبانی کالا

  • نام و نام خانوادگی شما
  • شماره تلفن همراه
  • شماره تلفن ثابت
  • آدرس کامل خود را به همراه شهر وارد کنید
  • تاریخ خرید دستگاه
  • شماره سریال دستگاه خود را وارد کنید
  • نوع دستگاه خود را انتخاب کنید
  • شرح دقیقی از شرایط خرابی دستگاه بنویسید
  • تصویر مربوط به دستگاه خراب خود را بارگزاری کنید